ผู้บริหาร

นายวีระพงษ์ ประสารศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรม
สรุปงานโครงการ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2012
ปรับปรุง 20/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 300813
Page Views 364535
เกล็ดประสบการณ์บริหารบุคลากร
แก้ปัญหา๑๐๘วิธีของวีระพงษ์
ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนดีศรีตำบล
         ผู้บริหารโรงเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนและพระภิกษุสงฆ์ (๓ ท่าน ๑ รูป) ได้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรผู้บริหารโรงเรียนดีศรีตำบล เฟส ๒ รุ่น ๒ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ -วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
เป้าหมายโรงเรียนดีศรีตำบล
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.16 KB
เป้าหมายที่ ๑

มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเชื่อมั่นว่าทำได้จริง

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.03 KB
เป้าหมายที่ ๒
มีเป้าหมายพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน

เป้าหมายที่ ๓
มีความสะอาดทุกแห่งที่เกิดจากจิตสำนึกของนักเรียน

เป้าหมายที่ ๔
มีบริเวณโดยรอบร่มรื่นสวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ

เป้าหมายที่ ๕
มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสันสดใส

เป้าหมายที่ ๖
มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติด

เป้าหมายที่ ๗
เปิดโอกาสให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและพัฒนา

เป้าหมายที่ ๘
มีห้องสมุด 3 ดี มีการจัดกิจกรรมรักการอ่าน นักเรียนได้ใช้ห้องสมุดทุกคน

เป้าหมายที่ ๙
มีห้องปฏิบัติการภาษาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า

เป้าหมายที่ ๑๐
มีศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพที่ครบวงจร สร้างอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียน
เป้าหมายที่ ๑๑
เป็นศูนย์กีฬาชุมชนครบวงจร มีสนามกีฬา มีกิจกรรมและการดูแลรักษา
เป้าหมายที่ ๑๒
มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

เป้าหมายที่ ๑๓
ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการสอน
                   
เป้าหมายที่ ๑๔
ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายที่ ๑๕
มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น (ชื่อเสียงดี)

เป้าหมายที่ ๑๖
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิม (ใฝ่รู้)

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 321.94 KB
เป้าหมายที่ ๑๗
อ่านคล่อง เขียนคล่องนับแต่ชั้น ป.2 ขึ้นไป (ใฝ่เรียน)

เป้าหมายที่ ๑๘
มีความซื่อสัตย์ สุจริต (ใฝ่ดี)

เป้าหมายที่ ๑๙
มีวินัย ยิ้มไหว้ทักทายกัน (มีความเป็นไทย)

เป้าหมายที่ ๒๐
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี (สุขภาพดี)

เป้าหมายที่ ๒๑

ใช้ ICT ได้ รักงานอาชีพ (รักงานอาชีพ)

โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ
>>