ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรม
สรุปงานโครงการ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2012
ปรับปรุง 27/11/2016
สถิติผู้เข้าชม 873099
Page Views 1014782
ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบวัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 2437
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 1868
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 860.5 KB 2254
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 2301
แบบคำร้องแก้ o ร มส Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 4994
ตารางสอน ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 299
sar ปีการศึกษา ๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 1000
แบบการทำโครงงานของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 4006
หลักสูตรโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 1071
หลักสูตรโรงเรียน ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 860.5 KB 267
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 1434
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 1979
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 992.5 KB 2296
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 1828
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 793.18 KB 1994
คู่มือการบริหารสถานศึกษาฯที่เป็นนิติบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 436
รายงานประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 2959
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 465 KB 18836
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 เดือนแห่งคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 870
แบบโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.1 KB 227
โครงการสร้างทักษะชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 177
sar ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 2842
แผนนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 8156
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2556 - 2559) Word Document ขนาดไฟล์ 668.46 KB 311
ระยะทางของเส้นทางเดิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 192.5 KB 146
เพลงบรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.74 MB 187
เพลงบรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 4.57 MB 147
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 35.68 KB 313
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 52.8 KB 1204
แบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 359.9 KB 3429
บันทึกข้อความเสริมธาตุเหล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 28.78 KB 855
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 11.18 KB 217
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 768.5 KB 5217
ตารางเรียนสอนซ่อมเสริมสาระฯภาษาไทย การอ่านออกเสียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.15 KB 294
สรุปรวมคะแนนสอบประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.16 KB 390
นำเสนอหลักสูตรก๊าซชีวภาพ Unkown Document ขนาดไฟล์ 77.47 KB 131
แผนปฏิบัติการป่ระจำปีงบประมาณ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 776.5 KB 94
หลักสูตรหน้าที่พลเมือง 52
หลักสูตรก๊าซชีวภาพ 47
ตัวอย่าง เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 54
sar ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 49
คำสั่งจัดชั้นเรียน 44
sar 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 790.1 KB 12
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 683 KB 25
คู่มือการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 274.5 KB 33
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 457.79 KB 13
แบบฟอร์มดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 86.08 KB 38
การดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 104.43 KB 58