ผู้บริหาร

นายวีระพงษ์ ประสารศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรม
สรุปงานโครงการ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2012
ปรับปรุง 22/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 344526
Page Views 415920
เกล็ดประสบการณ์บริหารบุคลากร
แก้ปัญหา๑๐๘วิธีของวีระพงษ์
ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบวัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 886
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 707
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 860.5 KB 461
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 626
แบบคำร้องแก้ o ร มส Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 1692
ตารางสอน ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 201
sar ปีการศึกษา ๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 426
แบบการทำโครงงานของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 2037
หลักสูตรโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 322
หลักสูตรโรงเรียน ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 860.5 KB 169
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 610
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 465
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 992.5 KB 476
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 531
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 793.18 KB 553
คู่มือการบริหารสถานศึกษาฯที่เป็นนิติบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 343
รายงานประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 1943
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 465 KB 16480
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 เดือนแห่งคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 295
แบบโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.1 KB 136
โครงการสร้างทักษะชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 117
sar ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 313
แผนนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 4923
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2556 - 2559) Word Document ขนาดไฟล์ 668.46 KB 161
ระยะทางของเส้นทางเดิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 192.5 KB 94
เพลงบรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.74 MB 108
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง Word Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 445
เพลงบรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 4.57 MB 74
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 35.68 KB 214
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 52.8 KB 703
แบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 359.9 KB 3151
บันทึกข้อความเสริมธาตุเหล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 28.78 KB 112
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 11.18 KB 129
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 768.5 KB 4542
ตารางเรียนสอนซ่อมเสริมสาระฯภาษาไทย การอ่านออกเสียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.15 KB 159
สรุปรวมคะแนนสอบประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.16 KB 88
นำเสนอหลักสูตรก๊าซชีวภาพ Unkown Document ขนาดไฟล์ 77.47 KB 24
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ