ผู้บริหาร

นายวีระพงษ์ ประสารศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรม
สรุปงานโครงการ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2012
ปรับปรุง 22/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 395972
Page Views 474010
เกล็ดประสบการณ์บริหารบุคลากร
แก้ปัญหา๑๐๘วิธีของวีระพงษ์
ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบวัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 2112
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 1445
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 860.5 KB 1787
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 1974
แบบคำร้องแก้ o ร มส Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 1921
ตารางสอน ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 219
sar ปีการศึกษา ๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 688
แบบการทำโครงงานของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 3307
หลักสูตรโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 806
หลักสูตรโรงเรียน ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 860.5 KB 200
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 1108
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 1597
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 992.5 KB 1901
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 1046
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 793.18 KB 1766
คู่มือการบริหารสถานศึกษาฯที่เป็นนิติบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 357
รายงานประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 2653
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 465 KB 18538
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 เดือนแห่งคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 527
แบบโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.1 KB 148
โครงการสร้างทักษะชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 125
sar ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 2554
แผนนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 5024
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2556 - 2559) Word Document ขนาดไฟล์ 668.46 KB 202
ระยะทางของเส้นทางเดิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 192.5 KB 108
เพลงบรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.74 MB 137
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง Word Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 1631
เพลงบรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 4.57 MB 91
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 35.68 KB 225
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 52.8 KB 908
แบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 359.9 KB 3228
บันทึกข้อความเสริมธาตุเหล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 28.78 KB 615
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 11.18 KB 141
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 768.5 KB 4886
ตารางเรียนสอนซ่อมเสริมสาระฯภาษาไทย การอ่านออกเสียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.15 KB 186
สรุปรวมคะแนนสอบประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.16 KB 309
นำเสนอหลักสูตรก๊าซชีวภาพ Unkown Document ขนาดไฟล์ 77.47 KB 56
xx โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ